Een stukje bondsgeschiedenis uit Lommel

Op den 13den Maart 1921 werd in Lommel de “Bond der Talrijke Huisgezinnen” opgericht in een klaslokaal van de Sint Jozephschool om 4 uur in de namiddag. De Heer Hubert Denis van Beeringen is voorzitter-secretaris van het gewestelijk komiteit voor Limburg. Hij legt het doel uit van den Bond.
geschiedenis01Ook toen streefde men al naar “goedkope en welingerichte woningen voor talrijke huisgezinnen”, “lastenvermindering”, “voorkeur bij het toekennen van studie- en ambachtskeuze”, “voorkeur bij het toekennen van ambten”, “voordelen bij werkloosheid”, “prijsvermindering op de spoorwegen”, “onderstand en hulp bij kinderbedden”, “voorrechten in het leger en de scholen”.

De bond bestaat uit werkende, deelnemende en beschermende leden. De Eerwaarde Heer Kapelaan Segers duidt als voorzitter aan : Mijheer Peer Joosten en als secretaris L. Janssen. Reeds 24 werkende en 1 deelnemend lid hebben zich laten opschrijven. Voor de inrichting van den bond werden 3 schrijfboeken gekocht van 3 frank 90 centiemen.

Op de 17den Juli 1921 worden de lidkaarten uitgedeeld. Er wordt uitleg gegeven over het doel en de werking in de Bond. Een gemeenteraadslid wordt voorgesteld als afgevaardigde van de Bond om in den gemeenteraad overal en in alles de belangen der Talrijke Huisgezinnen wel te willen verdedigen. Het ledenaantal klimt tot 127.

Op den 30sten April 1922 vraagt den Bond aan het plaatselijk onderwijs een wekelijkse of veertiendaagse kaart waarop het gedrag, de vlijt en de vordering van de leerlingen wordt gemeld. Zo kunnen de ouders hun kinderen aanmoedigen of berispen. Verder wordt er aangedrongen op een klein huiswerk en Franse les voor kinderen vanaf 10 jaar. Aan het gemeentebestuur wordt een middelbare school gevraagd.

Op 17 Juni 1923 telt den Bond reeds 234 leden en dan wordt er gesproken om scholen op de gehuchten te bouwen. Elk lid moet nog altijd nieuwe leden trachten bij te winnen om onze Bond “de machtigsten der provincie” te maken.

Op 23 Januari 1927 wordt er een feestzitting aangekondigd waarop de leden gratis kunnen deelnemen aan een plaatselijke tombola omdat de kas goed voorzien is. Ook wordt er een nieuw bestuurslid gekozen die graag ziet dat de vrouwen meer op de vergaderingen vertegenwoordigd zouden zijn “wijl zij voornamelijk de ziel, ja het beste en onmisbaarste deel van den Bond der groote gezinnen uitmaken.”

Tijdens de feestvergadering van 1932 – 1933 zat de Sint Jozefszaal bomvol en werd het Bondslied “Wij zijn de kracht van het leven” gezongen. In 1934 werden ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het gewest Maeseyck premies en diploma’s uitgereikt aan de leden van de bond met het hoogst aantal kindern. (19, 17, 15, 15, 14, 14). Afdeling Lommel telde toen 281 leden.

Op het jaarlijks feest van 19 september 1937 waren tussen de 8 en 9 honderd aanwezigen. Naast de nodige redevoeringen en samenzang, spoort de Weleerwaarde Heer Pastoor de ouders en kinderen aan tot het welvolbrengen van hun wederzijdse plichten.

In 1952 huldigde de afdeling Lommel haar moeders met meer dan 10 kinderen. 152 moeders ontvingen die dag tijdens het grote feest een ereteken, een boekje “Elf Kinderen Goddank” en een koffieservies voor 6 personen. Deze viering was mogelijk met de steun van enkele bedrijven en de gemeente.

 

geschiedenis02Feestvieren was in Lommel een van de grote activiteiten. Enkele speciale vieringen zijn : in 1975 het 500ste lid, in 1979 het 600ste lid en in het begin van 1981 het 700ste lid. Bij de viering van het 60 jarig bestaan van de Bond in oktober 1981 kon het 1000ste lid (zie foto) in de bloemen gezet worden.

 

In 1981 wint de afdeling “De Blauwe Wimpel”. Het was de bekroning van de beste afdeling van het geschiedenis03Gewest. Dit was onder andere te danken aan een ledenwinst van 31 % en het organiseren van talrijke activiteiten.

Vanaf 1977 organizeert de afdeling jaarlijks een autozoektocht met meer dan 100 deelnemers uit verschillende provincies. De opbrenst werd telkens geschonken aan het goede doel zoals het rampenfonds voor de school van Heide-Heuvel(vernield door een storm), een busreis voor gehandicapten naar Tirol, opvangtehuis Berkenhof, … Door de petroleumcrisis verandert het vervoermiddel en zo wordt de fietszoektocht geboren. Deze gaat sinds dan elk jaar door op de laatste zondag van augustus.

Vanaf 1981 organiseert de werkgroep GOA een grootoudersnamiddag. Op zo een namiddag word het nuttige aan het aangename gekoppeld en is er naast een spreker ook tijd voor ontspanning en een eenvoudige broodmaaltijd. Onze grootouders gingen ook talrijk mee op de grootoudersvakantie met het gewest en na enige jaren gingen de Lommelse grootouders alleen op verlof. Lommel was ook een van de eerste afdelingen in het gewest die een Bejaardengezelschapsdienst oprichtte.

Ook de Jonge Gezinnen zijn in Lommel aktief. Naast een kinderoppasdienst met meer dan 600 prestaties per jaar, zijn er reeds vele jaren sportieve activiteiten zoals watergewenning, kleuterzwemmen, minivoetbal en dansen voor kinderen.

geschiedenis04

De reeksen “koken voor kinderen” zijn elk jaar volledig volzet en de andere creatieve activiteiten krijgen elk jaar weer meer kinderen over de vloer. Sinds 11 jaar organiseert de jonge gezinnen werking twee tweedehandsbeurzen voor kinderkleding per jaar en nu reeds voor de zesde keer een speelgoedbeurs.

De meeste bestuursleden van Lommel blijven lang actief in de afdeling. Zo zijn we bij het 80-jarig bestaan slechts aan de vierde secretaris toe (van ’21 tot ’38 : L. Janssen, van ’38 tot ’72 : J. Jansen, van ’72 tot ’93 P. Grevendonk en vanaf ’93 : T. Driessens).